חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
ISRAELI TAX LAW FIRM

KLF
Israeli Tax Law Firm

היבטי מיסוי בהליכי גירושין

כאשר חושבים על גירושין מיד חושבים על נושאים כמו משמורת ילדים, גובה מזונות, רבנות וכיוצ"ב. אבל ככל שצוללים עמוק יותר, מבינים שלהליכי גירושין הם פירוק שותפות לכל דבר, בדיוק כמו פירוק שותפות בעסק. וכמו כל פירוק שותפות, כאשר עסקינן בפעולות שטומנות בחובן מעבר של סכומי כסף מיד ליד, רשות המיסים מבקשת להיות שותפה. ולכן,כאשר מנהלים הליכי גירושין מורכבים, שכוללים רכוש בהיקפים גדולים וככלל זה, נכסים,מניות, זכויות למיניהן כמו קופות גמל, קרנות, פנסיות וכו', מומלץ לקבל גם חוות דעתו של עו"ד שמומחה בהשלכות המיסוי על הפירוק.

דוגמה א':
נורית ואורון - בראשית נישואיהם הקימו חברה לשינוע בין לאומי ובמקביל גם הביאו לעולם 4 ילדים משותפים. חלוקת התפקידים הייתה ברורה - נורית לוקחת על עצמה את נטל הבית והילדים ואורון את טיפוח החברה. שני בני הזוג עשו עבודתם נאמנה. הילדים גדלו וכך גם החברה. אבל משהו בחיי הנישואין מת ושניהם רצו להיפרד. מניות החברה היו רשומות במלואן על שם אורון ושווי החברה הוערך בכ- 10 מיליון שקלים.

גישת בתי המשפט לענייני משפחה במקרים כאלה היא:
(א) על אף שמניות החברה רשומות על אורון בלבד, נורית זכאית ל-50% משווים.
(ב) לרוב ההעדפה היא חלוקה בשווי ולא בעין. ובמילים אחרות – מי שניהל ושלט בפועל בחברה, ימשיך ויעשה כן והצד השני יקבל את שווי מחצית המניות בחברה. הרציונל שעומד מאחורי העדפה זו, הוא רצון בביצוע הפרדה מלאה בין בני הזוג ולמנוע המשך השותפות לאחר הפרידה.
(ג) הבעיה היא כאשר לבעלי השליטה בחברה אין מקורות מימון לביצוע רכישת שווי המניות של האישה.

סוגיית המס:
בהתאם לדוגמה לעיל, במסגרת איזון המשאבים בין הגבר לאישה, חלקה של האחרונה לא יינתן לה במניות בעין אלא תהיה זכאית למחצית שווי המניות. במצב זה מקבול לעשות הבחנה בין מצב בו הגבר מעביר לאישה את שווי המניות מכיסו, או מוכר את המניות לצד ג', לבין מצב בו מושך הגבר דיבידנד מהחברה בגובה שווי "מניות האיזון" ומעבירו לאישה. במצב הדברים בו הבעל בוחר להעביר לאישה את שווי המניות מכיסו או באמצעות מימון של צד ג', הרי שלפנינו מכר רעיוני של האישה ומשכך גם עליה לשאת בחבות המס הכרוכה במכר המניות (ככל שישנה). והכל בכפוף להמצאת אישור מאת רשויות המס בדבר חבות המס על ידי הבעל. מנגד במצב דברים בו הבעל ממן את חלקה של האישה במניות, באמצעות דיבידנד המתקבל מידי החברה, יש להבחין בין החבות במס הכרוכה בהעברת המניות מן האישה לגבר, לבין החבות במס הכרוכה בהעמדת מימון ממקורותיו לצורך תשלום התמורה בגין מניות האישה – חבות מס זו, אינה מעניינה של האישה ועל כן אין לה השפעה על סכום התמורה בעד המניות. בנוסף לאמור נבהיר, כי בכדי למנוע התדיינות ואי בהירות בעניינים מסוג זה, יש להכניס במסגרת איזון המשאבים והליכי המשא ומתן את הסכמתו המפורשת של הגבר, לכך שהעברת המניות הרעיונית מהאישה אליו, לא תהווה "מכירה" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה וכפועל יוצא מכך, מחירן המקורי של המניות יסווג בהתאם ליום הרכישה המקור שלהן.

דוגמה ב':

דוגמה נוספת הם יסמין ורונן- רונן הוא שכיר במשרד עורכי דין ויסמין עובדת כבר 20 שנים בחברת "מייקרוסופט". במהלך השנים צברה יסמין אופציות ESPP אשר הוגדרו על ידי בית המשפט לענייני משפחה כנכס משותף ובר איזון לכל דבר ועניין. אבל מה קורה כאשר האופציות אינן נזילות במועד הפרידה, אלא יהיו נזילות בעוד 3 שנים? בית המשפט קבע שזכות בן הזוג השני לקבל את שווי האופציות במועד המימוש שלהן, גם אם הוא מאוחר למועד הפירוד. במילים אחרות – יסמין ורונן חתמו בשנת 2020 על הסכם גירושין שקובע, כי לרונן זכויות במחצית שווי האופציות של יסמין בשנת 2023 -מועד מימושן. חשוב לזכור, כי במסגרת הסכם הגירושין, במסגרתו הועברו מחצית הזכויות שלה באופציות לידי רונן, בוצעה מכירה רעיונית שחייבת המס רווחי הון.  

סוגיית המס:
סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, דן בהטבות מס על אופציות שניתנות לעובדים במסגרת מסלול רווח הון, וקובע כי ההטבה תינתן, בין היתר, בתנאי שהאופציות יוחזקו בידי נאמן עד לתום התקופה המוגדרת בחוק - 24 חודשים. אבל מה קורה כאשר יסמין ורונן התגרשו ובמסגרת איזון המשאבים והסכם הגירושין, נכפה על יסמין "למכור" (גם אם באופן רעיוני) את האופציות לרונן לפני "תום התקופה"? אז קובעות תקנות מס הכנסה, כי מכירה הנעשית על פי פסק דין לגירושין, תוגדר כ"מכירה שלא מרצון", כפועל יוצא מכך יסתכלו על המועד המוקדם לתקופה המוגדרת בחוק (24 חודשים), כאילו הושלמה התקופה ותינתן הטבת המס.

משרדנו דוגל בשירות משפטי של 360 מעלות. מעבר לליווי משפטי צמוד ואינדיווידואלי, לקוחות המשרד מקבלים מערך כלים שימושי ומשוכלל להתמודדות מיטבית עם עולמות המס. כמו כן, משרדנו דואג לעדכן את לקוחותינו בעדכונים מיסויים ספציפיים וקריטיים להם, לפי תחום עיסוקם ונסיבותיהם הספציפיות. נשמח לעדכן אתכם כמובן בכלל השינויים המיסויים בארץ, אך לקוח בעל הכנסות מחו"ל, למשל, יקבל באופן מיידי עדכון ספציפי, ככל ויהיו שינויי חקיקה הנוגעים רק אליו.