חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
Israeli Tax Law Firm

המאמר התפרסם לראשונה באתר YNET

פריסת מס שבח: הטבת המס שחייבים להכיר

אם היו אמרים לכם שאתם יכולים לחסוך לא מעט כסף על ידי פעולה יחסית פשוטה לא הייתם עושים זאת? חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מאפשר לפרוס את השבח במקרקעין לתקופה של עד ארבע שנים או למשך תקופת הבעלות על הנכס (לפי הקצר מבניהם) באופן שמקטין את אחוזי המס על השבח בהתאם לנתוני המוכר במס הכנסה.

מהי פריסת מס שבח?
ניתן להקביל את פריסת מס השבח לפריסת עוגה. אם נחלק עוגה לארבעה חלקים ונאכל אותה בארבעה מועדים שונים, למעשה הסך הקלורי נפרס לנו על פני תקופה ולא מצטבר בפעם אחת. פריסת מס שבח מאפשרת למוכר לשלם מס על השבח בחלקים שנתיים שווים שתואמים את שיעורי המס אשר חלים עליו בכל שנה ושנה, במקום לזקוף את השבח כולו לשנת המס בה מכר את המקרקעין תוך חיוב במס בשיעור גבוה יותר. הפריסה מאפשרת, בין היתר, ליהנות מנקודות זיכוי אישיות שלא נוצלו בכל שנה. חשוב לבחון את אפשרות הפריסה ולערוך סימולציה באשר לחיסכון האפשרי במס בתרחישים הבאים:

בני זוג לא אחת התעוררה מחלוקת בין רשות המיסים לנישומים בשאלה האם ניתן לבצע פריסה לבני זוג בנפרד קרי, לייחס לכל אחד מבני הזוג מחצית משווי מס השבח ולבצע פריסה עד לארבע שנים על חלקו. בהתאם לפסיקה, הדבר בהחלט אפשרי ותורם להפחתה משמעותית בנטל המס של התא המשפחתי.

מוכר שקיבל דירה בירושה בהחלטת של רשות המיסים נקבע כי במקרה בו נמכרת זכות במקרקעין שהתקבלה אצל המוכר בירושה והמוכר מחויב במס על השבח שצמח בתקופת הבעלות של המוריש, יהיה זכאי היורש לפריסת מס השבח לה היה זכאי המוריש.

מוכר שקיבל דירה במתנה מקרוב בהתאם לפסיקה, במצב זה יש לאפשר (בנסיבות המתאימות), בדומה למוכר שקיבל את הנכס בירושה, לפרוס את מס השבח בהתאם לזכאות של נותן המתנה. כך שגם במקרה בו המוכר (מקבל המתנה) קיבל את הנכס ומכר אותו באותה השנה הוא יוכל לפרוס את מס השבח. חשוב להיזהר ממלאכותיות, כלומר לוודא כי המתנה היא באמת מתנה ולא תוצר של תכנון מס אגרסיבי.

יש לזכור כי שיעורי המס שנקבעים בשומת מס השבח הם לא סופיים אלא מרביים (מקסימאליים). המס הסופי ייקבע במס הכנסה עם הגשת הדוח לפקיד שומה. חשוב לציין עוד כי בית המשפט העליון קבע כי הזכאות לפריסה לפי חוק מיסוי מקרקעין ניתנת אך ורק לנישומים בשר-ודם, ולא לחברות. הפסיקה קבעה כי הקניית זכאות זו לחברות, אשר משלמות מס אחיד, תסכל את התכלית של מיסוי פרוגרסיבי בה בחר המחוקק ותפגע בצדק אופקי ואנכי.

הטיפול בבקשה לפריסת מס שבח כל בקשה לפריסת מס השבח, כולל בקשה שהוגשה לאחר תום שנת המס, תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין. האמור נועד לתת מענה גם למקרים בהם השבח הסופי נקבע על פי החוק לאחר מספר רב של שנים ולאחר דיונים בהשגה, ערר וערעור לבית המשפט העליון בעוד שומת מס ההכנסה לאותה שנה בה בוצעה העסקה במקרקעין התיישנה זה מכבר. החל מנובמבר 2019 כל בקשה לפריסת השבח הריאלי שהוגשה עם הגשת הדוח השנתי לשנת המס בה נערכה עסקת השבח, או לאחר הגשת הדוח השנתי, תטופל על ידי פקיד השומה. קרי – אין להעביר פניות כאמור לטיפול מנהל מיסוי מקרקעין.

מכירת נכס וחבויות המס בגינו הם לא עניין להקל בו ראש. מדובר בסכומי כסף גבוהים שלעיתים מהווים את עיקר נכסי הנישום. מודעות לזכויות וניצולם באופן מיטבי יביאו להגדלת עושרו של הנישום.