חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
ISRAELI TAX LAW FIRM

KLF
Israeli Tax Law Firm

המאמר התפרסם לראשונה באתר https://bizzness.net

מימוש חסכונות בצל משבר הקורונה

חופשות ללא תשלום, פיטורי עובדים ושינויי שכר, הן חלק משגרת המשבר הנוכחי – ובעלי עסקים רבים תוהים מול העתיד הלוט בערפל • אז במה לבחור כדי לשרוד: הלוואה מקרן בערבות מדינה, דחיית תשלומים, או שמא יש פתרון אחר, טוב יותר, כמו: מימוש חסכונות לטווח ארוך או העמדת הלוואה ליחיד כנגד חסכונותיו בקופת הגמל? תחילה חשוב להעביר, כי המדינה אינה מעודדת מימוש חסכונות והכלל הוא,כי במשיכת חסכונות שלא בהתאם לתנאים הקבועים בדין, תגורר בצידה חיוב במס בשיעור של35%. יחד עם זאת, המדינה כן הכירה במספר חריגים בהם משיכת הכספים מקופת הגמל תהיה פטורה ממס. עתה נעמוד על חלק מאותם חריגים:

משיכת כספים על ידי עצמאי בשל אבטלה: עצמאי אשר סגר את העסק או הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה מעסק או ממשלח יד והפקיד לקופת הגמל סכומים בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק, זכאי למשוך חלק מהכספים שנצברו בקופת הגמל. נבהיר, כי גובה משיכת הכספים בפטור ממס תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. 

פטור ממס לבעלי הכנסות נמוכות: שכיראו עצמאי שלו ולבת זוגו אין הכנסות העולות על שכר המינימום בחודש מסוים ואם יש לוילד מתחת לגיל 18, אזי מכפלת הסכום האמור (שכר מינימום), זכאי למשוך מקופת הגמל בפטור ממס את ההפרש בין הכנסותיו לגובה שכר המינימום. 

משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה: שכיראו עצמאי אשר מיום 1.1.2014 לא הופקדו כספים לקופת גמל על שמו ולא הועברו אליה או ממנה כספים לקופת גמל אחרת והיתרה הצבורה בקופת הגמל לא עולה על סך של 8,000 ₪במועדים הקבועים הקובעים בחוק, זכאי לפטור ממס במשיכת היתרה הצבורה בקופת הגמל. נבהיר, כי אם יש ליחיד יותר מקופת גמל אחת לא פעילה על שמו וכל אחת בנפרד עונה לתנאים האמורים, באפשרותו למשוך את היתרה הצבורה בכל אחת מהן בפטור ממס וזאת בתנאי שקופות הגמל על שמו לא מנוהלות באותה חברה. משיכת כספים מקופת גמל על ידי מי שנקבע לו נכות: שכיר או עצמאי שנקבעה לו נכות רפואית לאחר פתיחת קופת הגמל, בשיעור העולה על 75%, זכאי למשוך את הכספים מקופת הגמל בפטור ממס. 

משיכת כספים שהפקיד עצמאי עד ליום 31.12.2005: יחיד אשר הפקיד כספים בקופת הגמל באופן עצמאי עד ליום 31.12.2005 וצבר 15 שנות ותק בקופה או הגיע לגיל 60 וחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים לקופת הגמל, זכאי למשוך כספים אלו (לרבות הרווחים הצבורים) בפטור ממס וכסכום חד פעמי. בנוסף, העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת על ידי היחיד, לא תפגע בזכאותו. יש להדגיש, כי בכדי להנות מהזכאות האמורה, יש לעמוד בתנאים נוספים הקבועים בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל). 

לקיחת הלוואה כנגד חסכונות בקופת גמל: ביום6.4.2020 ברקע משבר הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בישראל, יצאה הוראת שעה (עד ליום30.9.2020) מטעם המומנה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, המאפשרת לגופים המוסדיים(החברות המנהלות את קופות הגמל, קרנות השתלמות וקרנות הפנסיה) להעמיד הלוואה בתנאים נוחים יותר לציבור החוסכים.

לפני סיום: טרם נחתום טור זה, ראוי להתעכב ולציין כי מימוש חסכונות לטווח ארוך עשוי לגרור בצידו גם פגיעה בחוסך. כך למשל, מימוש חסכונות כיום עשוי לפגוע בקצבה העתידית לה יהיה זכאי היחיד בהגיעו לגיל פרישה או בהטבות המס המגיעות בזמן קבלת קצבה. בנוסף, מימוש חסכונות עשוי להוביל לירידה או לאבדן מלא של שיעור הכיסוי הביטוחי לו זכאי החוסך. מה גם, שייתכן שלאור התנודתיות הגבוהה בשוק ההון וההפסדים לאורה, משיכת כספים במועד זה עשויה להיות פחות רווחית ולכן גם שיקול זה צריך להילקח בחשבון במארג השיקולים של היחיד טרם קבלת החלטה האם לממש בעת הזו חסכונות לטווח ארוך או לקחת הלוואה כנגד חסכונות אלו. שימוש מושכל תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות הספציפיות לכל מקרה, הינו המעשה הנכון לימים אלה, ולכן גם מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם קבלת ההחלטה על מימוש חסכונות לטווח ארוך או לקיחת הלוואה כנגד החסכונות. 

**אין באמור כדי חוות דעת משפטית. ואין במאמר זה כדי לקיים יחסי עורך דין –לקוח. לצורך קבלת חוות דעת משפטית יש לפנות לעו”ד בתחום.

משרדנו דוגל בשירות משפטי של 360 מעלות. מעבר לליווי משפטי צמוד ואינדיווידואלי, לקוחות המשרד מקבלים מערך כלים שימושי ומשוכלל להתמודדות מיטבית עם עולמות המס. כמו כן, משרדנו דואג לעדכן את לקוחותינו בעדכונים מיסויים ספציפיים וקריטיים להם, לפי תחום עיסוקם ונסיבותיהם הספציפיות. נשמח לעדכן אתכם כמובן בכלל השינויים המיסויים בארץ, אך לקוח בעל הכנסות מחו"ל, למשל, יקבל באופן מיידי עדכון ספציפי, ככל ויהיו שינויי חקיקה הנוגעים רק אליו.