חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
Israeli Tax Law Firm

הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת (0.5%)

תחילה נבהיר, כי בכל המקרים המנויים להלן, יש להמציא למשרד מיסוי מקרקעין האזורי תמצית רישום ממשרד הפנים ולצרף אליה בקשה על גבי טופס 2973.

נכים: נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%, או נכות של 90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים; נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות; נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק; נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות; נכה על פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות; נכה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל 50% נכות לפחות לצמיתות; נפגע פעולות איבה, על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות. יודגש, כי בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.

בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה: הורה, אלמנה ויתום עד גיל 40 של חייל שנספה ב מערכה ה זכאים לתגמולים; שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה על-פי החוק; נכים ובני משפחות שכולות כאמור זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם בשיעור 0.5% משווי הדירה הנרכשת (ניתן לנצל זכאות זו פעמיים בלבד). יודגש, כי כדי לקבל הקלה בתשלום מס רכישה, על המבקש להגיש למשרד מיסוי מקרקעין האזורי בתחומו נרכשה הדירה, בקשה על גבי טופס 2973 שניתן לקבלו באותם משרדים.

עולים חדשים: עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד לתקרה המתעדכנת אחת לשנה. מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור של 5% כאמור לעיל.
תנאי מקדים: עולה בעל אשרה או תעודת עולה (לפי חוק השבות) או בעל אשרה או רישיון לישיבת ארעי (מסוג א1 לפי תקנות הכניסה לישראל), והכל בהתאם לתעודת הרישום במשרד הפנים.
באילו מקרים יהיה זכאי עולה להקלה: פעם ברכישת דירה למגוריו או ברכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגורים שתשמש למגוריו. ופעם נוספת ברכישת בית עסק או קרקע פנויה להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/או קרובו יעבדו בו. בית עסק לעניין זה - בית משק חקלאי. יובהר, כי התנאי למס רכישה מופחת הוא, כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש (העולה).
חשוב לדעת: הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך 7 שנים מיום עלייתו לישראל לראשונה, או שנה לפני עלייתו. זכויות אלה אינן ניתנות להארכה. תקופת שירות חובה בצה"ל אינן נלקחות בחשבון במניין 7 השנים. בני זוג שרוכשים דירה, ורק אחד מהם עולה, זכאים שניהם להקלה במס. כמו כן בני זוג שרק אחד מהם עולה ושרכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה אם נישאו תוך שנה מיום הרכישה.