חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין
חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
ISRAELI TAX LAW FIRM

KLF
Israeli Tax Law Firm

סעיף85א לפקודת מס הכנסה – מחירי העברה בעסקה בין לאומית בין חברות קשורות

מחירי העברה (PricingTransfer)עוסקים בתמחור ובדיקת תמחור עסקאות בין צדדים המקיימים ביניהם יחסים מיוחדים כאמור בסעיף 85א לפקודה. בפרשת קונטירה טכנולוגיות בע"מ עמד על כך בית המשפט העליון, כי מחירי העברה מתייחסים למחיר שגובה חברה מסוימת מחברה אחרת הקשורה אליה, 24 בתמורה למכירת נכס, זכות, שירות או אשראי.

עסקאות אלה אוצרות בחובן חשש מובנה כי מחיר ההעברה שנקבע בין החברות הקשורות אינו הולם את מחיר השוק, אשר היה נקבע לפי תנאי השוק בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, שאין ביניהם יחסים מיוחדים. חשש זה מתגבר כאשר מדובר בחברות קשורות רב-לאומיות הפועלות במדינות שונות וכפופות למשטרי מס מגוונים. בהקשר זו, החשש הוא כי מחיר ההעברה שיקבע לעסקה יעוצב באופן שיאפשר את ניתוב ההכנסות המופקות ממנה, אל החברה שהיא תושבת המדינה שמשטר המס בה מקל, בעוד שניתוב ההוצאות ייעשה אל החברה שהיא תושבת המדינה שבה חלים שיעורי מס גבוהים יותר. ובלשון אחר - קיים חשש בעסקה בין חברות קשורות רב-לאומיות שמחיר ההעברה יושפע באופן מהותי משיקולי מס ולא רק משיקולים כלכליים עסקיים גרידא.

מטרת העל העוברת כחוט השני בין הגישות הרגולטוריות השונות להתמודדות עם חשש זה היא להביא לגביית מס אמת על ידי מיסוי העסקה על פי המחיר הכלכלי האמיתי הגלום בה. אמת המידה המקובלת להערכת המחיר הכלכלי האמיתי היא עיקרון אורך הזרוע. לפי עיקרון זה, מחירה הכלכלי האמיתי של עסקה בין חברות קשורות הוא זה שהיה נקבע בין החברות בלתי קשורות, כאשר כל אחת מהן מבקשת להשיא את רווחיה שלה ובהתאם לכוחות השוק שבו מתבצעת העסקה. אומנם מלאכת אישור מחיר השוק אינה בגדר מדע מדויק והיא נעשית על פי שיטות הערכה כלכליות, מימוניות וחשבונאיות שונות המתבססות על אומדנים סובייקטיביים, אולם, מקובל לראות בעיקרון אורך הזרוע כאינדיקציה לקביעת מחיר ההעברה המתאים לצורך חלוקה הולמת של הכנסות המדינות ממיסים בזירה הבין-לאומית.

עיקרון אורך הזרוע קיבל ביטוי בדין הישראלי בסעיף 85א לפקודה. סעיף 85א לפקודה מהווה המקור הסטטוטורי המרכזי להסדרת מחירי ההעברה בדין הישראלי. הסעיף קובע כי בהתקיים שלושה תנאים מצטברים, רשאי יהיה פקיד השומה להתערב בעסקה המוצהרת על ידי הצדדים ולמסות אותה בהתאם לתנאי השוק ולעיקרון אורך הזרוע:
האחד –קיומה של עסקה בינלאומית.
השני –קיומם של יחסים מיוחדים בין הצדדים לעסקה.
השלישי – כי בשל אותם יחסים מיוחדים נקבעו לעסקה מחיר או תנאים שאינם בתנאי שוק, באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מכפי שהיו מופקים ממנה בנסיבות העניין אם המחיר או התנאים היו נקבעים בין צדדים בלתי קשורים.

לצורך קביעת "מחיר השוק" או "תנאי השוק" אליהם יש להשוות את העסקה הבינלאומית המערבת צדדים קשורים, חוקק המחוקק את תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק). תקנות תנאי שוק כוללות הוראות המפרטות את אופן קביעת מחיר השוק ותנאי השוק וקובעות שיטות הערכה והשוואה בין עסקאות דומות. בפרשת קונטירה טכנולוגיות בע"מ נקבע, שתקנה 2(א) לתקנות תנאי שוק קובעת שלצורך ההכרעה אם העסקה הבין-לאומית נעשתה בהתאם לתנאי השוק, לפי המדרג הבא: תחילה יש לערוך "חקר תנאי שוק" שבמסגרתו תושווה העסקה מושא הבדיקה לעסקאות דומות לפי שיטת השוואת המחיר. אם לא ניתן להפעיל את שיטת השוואת המחיר, תינקט שיטה שלהשוואת שיעור הרווחיות בין העסקה הבינלאומית לבין עסקה דומה או שיטה של השוואת החלוקה הנהוגה של הרווח או ההפסד בין הצדדים לעסקה הבינלאומית לבין צדדים לעסקה דומה. אם לא ניתן להפעיל אחת השיטות המנויות, תופעל שיטה אחרת המתאימה לנסיבות העניין, המשווה בין העסקה הבין-לאומי לעסקה דומה.

לסיכום נדגיש, כי מטרת "מחירי העברה" הינה להבטיח, כי עסקאות בין ישויות קשורות יהיו בהתאם לתנאי שוק ולכללים שנקבעו על ידי המחוקק. יחד עם זאת, באמצעות שמירה על הכללים ותכנון מס לגיטימי ואפקטיבי,  הישויות הקשורות יכולות לשמור על המבנה העסקי שלהן גמיש ויעיל וכמן כן יהיה בידם להימנע מאי ציות שיכול להוביל לתוצאות יקרות עבור קבוצת החברות ולמחלוקות עם רשויות המס השונות.