תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לכל מידע אישי, בין אם מזוהה במפורש או ניתן לזיהוי באופן סביר, הנאסף באמצעות אתר האינטרנט של משרד עורכי הדין KLF. מתוך מחויבות לשקיפות, מסמך זה מפרט באופן מקיף כיצד המשרד אוסף, מעבד ומגן על המידע האישי שלך, באמצעות או בקשר לאתר.

המשרד מתחייב לפעול בדיוק לפי הנחיות מסמך זה, תוך עמידה קפדנית בהוראות הדין, לרבות כללי האתיקה המשפטית וחוק הגנת הפרטיות. חשוב שתדע/י: אינך מחויב/ת מבחינה חוקית למסור לנו מידע אישי דרך האתר. כל מסירת מידע היא מרצונך החופשי ובכפוף להסכמתך המפורשת. יחד עם זאת, אי מסירת מידע עלולה למנוע מהמשרד לספק לך שירותים מסוימים.

אנו נשמור את המידע האישי שלך במערכותינו המאובטחות אך ורק למשך הזמן המינימלי הנדרש למימוש המטרות המוגדרות, בהתאם לחוק ולמדיניות זו. 

איזה מידע אישי נאסף במסגרת האתר וכיצד? מידע שסיפקת בעצמך: פרטי קשר ומידע נוסף שמילאת בטפסים ייעודיים באתר, כולל שם, טלפון, אימייל ופרטי פנייה; מידע נאסף אוטומטית: נתונים טכניים כמו IP, משך הביקור, סוג דפדפן ומערכת הפעלה. ממידע זה אפשר להסיק את מיקומך הכללי והוא עלול לזהותך.

מידע על אחרים: במסירה של מידע על אחרים או מביע/ה בשמם הסכמה, באחריותך לוודא כי הדבר נעשה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים).

איך נשתמש במידע אישי? המשרד מעבד מידע אישי לצורך מתן מענה, תפעול, שיפור האתר, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, הפצת דיוורים מקצועיים ועדכונים, והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.

העברת מידע לצד שלישי: נוכל להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל, במקרים הבאים, ובמידת הצורך כפוף להתחייבויות לשמירת פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת. 1. למימוש המטרות המופיעות בהצהרת פרטיות זו, המותרות למשרד על פי דין, ולצורך אינטרסים לגיטימיים שלנו. 2. לקבלני משנה וספקים (כמו שירותי מחשוב ענן והפצת דואר אלקטרוני). 3. במענה לצווים ודרישות מחייבות, או כאשר הדין מחייב או מתיר זאת.

זכות עיון במידע ותיקונו: לעיון במידע אישי אודותייך שנאסף בקשר לאתר, ניתן לפנות ל royk@klf.co.il. אנחנו נתקן או נמחק מידע אודותיך שאינו נכון.

אבטחת מידע: אנו משקיעים משאבים באבטחת מידע. יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות. בכפוף לחוק, לא נישא באחריות לנזקים מאירועי אבטחה, בתנאי שנקטנו באמצעי הגנה מקובלים בתעשייה.

עדכוני הצהרת הפרטיות: הנוסח העדכני של הצהרת הפרטיות כפי שמופיע באתר יחול מרגע פרסומו. אנו סוקרים ומעדכנים את המדיניות באופן תקופתי. בכל עדכון מהותי, נודיע לך באמצעות הודעה בולטת באתר.