תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מיסוי תאגידים

מס החברותבישראל נקבע על 23% לשנת 2023 והוא חל על חברות מקומיות ובינלאומיות עם נוכחותבאמצעות סניף או פעילות ישירה בישראל. חברות זרות חייבות במס חברות מקומי (ישראלי)רק על הכנסה שנצברה או הופקה בישראל, בעוד שחברה ישראלית חייבות במס חברות מקומיעל הכנסה שנצברה או הופקה בארץ ובחו"ל. חשוב לציין כי הדין המקומי והבינלאומי,באמצעות הסכמים חתומים על ידי מדינת ישראל (בין היתר באמצעות אמנות מס), קובעיםמתי יש לסווג מקור הכנסה בישראל ומתי לא.

בעת פתיחת או הפעלת עסק, יזמים, בעלי עסקיםועצמאים חייבים לשקול את היתרונות והחסרונות של כל סוג של ישות משפטית (עסקית),שכן למבנים שונים יש השלכות מס שונות. ככל שעסקים גדלים, חשוב להעריך מחדש כיצדשינויים בסוג הישות משפטית יכולים להשפיע על סך המס שנשלם. ניתן לעשות זאת באמצעותמיזוג או פיצול חברות או נכסים, העברת נכסים מישות משפטית אחת לאחרת, או שינוימהותי של הישות המשפטית באמצעותה מתנהל העסק.

מידע נוסף

Display text arrow icon

דוגמאות לישויות עסקיות

Display text arrow icon

הוצאות טרום עסקיות

Display text arrow icon

הכנסה חייבת של שותף מוגבל בשותפות מוגבלת

Display text arrow icon

חוק עידוד השקעות הון

Display text arrow icon

חוק עידוד תעשיה מיסים

Display text arrow icon

מהות מול מבנה משפטי

Display text arrow icon

משיכת כספים או שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי

Display text arrow icon

שינוי מבנה עסקי