תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

קיזוז הפסדים בשוק ההון

24.2.2022

מיסוי שוק ההון

לפי הוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ראלי בשנת המס. ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד אלה:

(א) הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע.

(ב) ריבית או דיבידנד מני"ע אחרים - ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.

במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל. במידה ובחישוב הכנסותיך מרווחי הון נוכה מס בסכום הגבוה מחבות המס (כגון במקרה שלא הובאו בחשבון הפסדים הניתנים לקיזוז וכד'), ניתן להגיש לפקיד השומה שבאזור מגוריך בקשה להחזר מס.

Capital Market Taxation

לפי הוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ראלי בשנת המס. ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד אלה:

(א) הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע.

(ב) ריבית או דיבידנד מני"ע אחרים - ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.

במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל. במידה ובחישוב הכנסותיך מרווחי הון נוכה מס בסכום הגבוה מחבות המס (כגון במקרה שלא הובאו בחשבון הפסדים הניתנים לקיזוז וכד'), ניתן להגיש לפקיד השומה שבאזור מגוריך בקשה להחזר מס.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.