תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

סעיף 122(ו) - הטבה חדשה למחזיקי דירת מגורים יחידה

תיקון 264 לפקודה - סעיף 122 (ו)

2.1.2024

מיסוי יחיד

במסגרת תיקון 264 לפקודת מס הכנסה, התווסף סעיף 122(ו) המעניק הטבה למחזיקי דירה מגורים יחידה.

"(ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין חישוב ההכנסה מדמי שכירות שהופקה על ידי היחיד מהשכרת דירתו היחידה, רשאי היחיד לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה, עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף שקלים חדשים בשנה, לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם, או חלקו, לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר; לעניין סעיף זה –
(1)   "דמי שכירות מוטבים" – דמי שכירות בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו, או תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות כהגדרתו בסעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין או בבית חולים גריאטרי כהגדרתו בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940, בשנת המס, ובלבד שדמי השכירות או התשלום השנתי, לפי העניין, לא שולמו לקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) להגדרה "קרוב" בסעיף 88;
(2)   "דירה יחידה" – כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין;
"(3)   יראו כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, לפי העניין, של בן זוגו המתגורר עימו או של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים המתגורר עימו, ויראו יחיד ובן זוגו כאמור, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, כבעלים אחד; לעניין זה, "בן זוג" – כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.

ההטבה מאפשרת למחזיק דירה מגורים יחידה, שאותה הוא משכיר, ובמקביל משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת בישראל למגוריו, או שמשלם עבור מגוריו/מגורי בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי, לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהדירה המושכרת את דמי השכירות המוטבים ששילם, עד לסכום של 90,000 ₪ בשנה.

ההטבה תחול על הכנסות שכירות המתקבלות מתחילת שנת 2023 ואילך, ותנתן רק למי שמדווח ומשלם מס לפי סעיף 122 לפקודה, תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה, ככל שנותרו הכנסות שכירות לאחר קיזוז דמי השכירות המוטבים ששילם. נדגיש, כי במקרה בו הכנסות שכר הדירה למגורים עבורן שולם 10% עולות על 375,000 ₪ בשנת 2023, קיימת חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

יש לשים לב, כי בהתאם לעמדת רשות המיסים, במקרים בהם דמי שכירות מוטבים ששילם גבוהים מהכנסות השכירות מהדירה המושכרת, ההפרש לא יחשב כהפסד הניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה, לא באותה שנת מס ולא כהפסד מועבר.

אופן חישוב ההטבה

ההטבה מחושבת על ידי קיזוז דמי השכירות המוטבים מהכנסות השכירות המתקבלות מהדירה המושכרת.

לדוגמה, אם בעל דירה מגורים יחידה משכיר את הדירה שלו ומקבל דמי שכירות בסך 100,000 ₪, והוא משלם דמי שכירות בסך 120,000 ₪ עבור דירת מגורים אחרת בישראל, הוא יוכל לנכות את דמי השכירות המוטבים מהכנסות השכירות שלו, כך שיישא בתשלום מס רק על 10,000 ₪.

הטבה זו נועדה להקל על מי שיש לו דירת מגורים יחידה ומעדיף לגור בדירת מגורים אחרת או בבית אבות או בבית חולים גריאטרי.

Individual Taxation

במסגרת תיקון 264 לפקודת מס הכנסה, התווסף סעיף 122(ו) המעניק הטבה למחזיקי דירה מגורים יחידה.

"(ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין חישוב ההכנסה מדמי שכירות שהופקה על ידי היחיד מהשכרת דירתו היחידה, רשאי היחיד לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה, עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף שקלים חדשים בשנה, לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם, או חלקו, לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר; לעניין סעיף זה –
(1)   "דמי שכירות מוטבים" – דמי שכירות בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו, או תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות כהגדרתו בסעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין או בבית חולים גריאטרי כהגדרתו בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940, בשנת המס, ובלבד שדמי השכירות או התשלום השנתי, לפי העניין, לא שולמו לקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) להגדרה "קרוב" בסעיף 88;
(2)   "דירה יחידה" – כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין;
"(3)   יראו כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, לפי העניין, של בן זוגו המתגורר עימו או של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים המתגורר עימו, ויראו יחיד ובן זוגו כאמור, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, כבעלים אחד; לעניין זה, "בן זוג" – כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.

ההטבה מאפשרת למחזיק דירה מגורים יחידה, שאותה הוא משכיר, ובמקביל משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת בישראל למגוריו, או שמשלם עבור מגוריו/מגורי בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי, לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהדירה המושכרת את דמי השכירות המוטבים ששילם, עד לסכום של 90,000 ₪ בשנה.

ההטבה תחול על הכנסות שכירות המתקבלות מתחילת שנת 2023 ואילך, ותנתן רק למי שמדווח ומשלם מס לפי סעיף 122 לפקודה, תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה, ככל שנותרו הכנסות שכירות לאחר קיזוז דמי השכירות המוטבים ששילם. נדגיש, כי במקרה בו הכנסות שכר הדירה למגורים עבורן שולם 10% עולות על 375,000 ₪ בשנת 2023, קיימת חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

יש לשים לב, כי בהתאם לעמדת רשות המיסים, במקרים בהם דמי שכירות מוטבים ששילם גבוהים מהכנסות השכירות מהדירה המושכרת, ההפרש לא יחשב כהפסד הניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה, לא באותה שנת מס ולא כהפסד מועבר.

אופן חישוב ההטבה

ההטבה מחושבת על ידי קיזוז דמי השכירות המוטבים מהכנסות השכירות המתקבלות מהדירה המושכרת.

לדוגמה, אם בעל דירה מגורים יחידה משכיר את הדירה שלו ומקבל דמי שכירות בסך 100,000 ₪, והוא משלם דמי שכירות בסך 120,000 ₪ עבור דירת מגורים אחרת בישראל, הוא יוכל לנכות את דמי השכירות המוטבים מהכנסות השכירות שלו, כך שיישא בתשלום מס רק על 10,000 ₪.

הטבה זו נועדה להקל על מי שיש לו דירת מגורים יחידה ומעדיף לגור בדירת מגורים אחרת או בבית אבות או בבית חולים גריאטרי.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

תיקון 264 לפקודה - סעיף 122 (ו)

Jan 2, 2024

Individual Taxation