תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מיסוי משיכת כספים או נכסים על ידי בעל מניות מהותי – עדכון לשנת המס 2023

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

20.3.2024

מיסוי יחיד

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2017 הוסיף הוראות חדשות לפקודת מס הכנסה (סעיף 3(ט1)) בנוגע למיסוי משיכת כספים או נכסים מחברה על ידי בעל מניות מהותי.

חוזרים רלוונטיים:

  • חוזר מס הכנסה 7/2017: "סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה"
  • חוזר מיסוי מקרקעין 8/2017: "העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה"

עדכון לגבי מועד החיוב:

במסגרת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, נדחה "מועד החיוב" (כהגדרתו בסעיף 3(ט1)(1) לפקודה) לגבי יתרות חובה כספיות צבורות לתום שנת-המס 2022 בשלושה חודשים.

משמעות הדבר:

  • ניתן להחזיר את יתרת החובה שנמשכה, שמועד החיוב בגינה היה אמור להיות ביום 31.12.2023, עד ליום 31.3.2024.
  • אי החזר יתרת החובה עד לתאריך זה יביא לחיוב במס בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.

Individual Taxation

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2017 הוסיף הוראות חדשות לפקודת מס הכנסה (סעיף 3(ט1)) בנוגע למיסוי משיכת כספים או נכסים מחברה על ידי בעל מניות מהותי.

חוזרים רלוונטיים:

  • חוזר מס הכנסה 7/2017: "סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה"
  • חוזר מיסוי מקרקעין 8/2017: "העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה"

עדכון לגבי מועד החיוב:

במסגרת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, נדחה "מועד החיוב" (כהגדרתו בסעיף 3(ט1)(1) לפקודה) לגבי יתרות חובה כספיות צבורות לתום שנת-המס 2022 בשלושה חודשים.

משמעות הדבר:

  • ניתן להחזיר את יתרת החובה שנמשכה, שמועד החיוב בגינה היה אמור להיות ביום 31.12.2023, עד ליום 31.3.2024.
  • אי החזר יתרת החובה עד לתאריך זה יביא לחיוב במס בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

Mar 20, 2024

Individual Taxation