חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
Israeli Tax Law Firm

היבטים משפטיים, חשבונאיים ומיסויים הנוגעים לנכסים בלתי מוחשיים

בעת האחרונה אנו עדים להתפתחות מואצת בעולם הטכנולוגיה על ענפיו השונים. מיזמים ושותפויות חדשות נולדים כל הזמן, בכדי לספק דרישה לעולם שצמא לטכנולוגיה חדשה ופורצת דרך, במיוחד בתקופה הנוכחית. בכתבות הראשונות בסדרת הכתבות לעולם היזמות, דנו במפתח להצלחת יוזמות חדשות ובחשיבות מקום התאגדות החברה. בכתבה זו אנו מבקשים לשים דגש על נושא מהותי העומד בשורשו של המיזם הלוא הוא – הנכס הבלתי מוחשי (או הקניין הרוחני) שבבסיסו. כבר עתה נבהיר, כי אופן הרישום/ השימוש בקניין הרוחני, משפיע על היבטים רבים בהם היבטים, משפטים, מסחריים, כלכליים, חשבונאיים וכר פורה לתכנוני מסרב לאומיים.

מהו נכס בלתי מוחשי? ישנן דוגמאות רבות הכוללות ידע מדעי או טכני, תוכנות מחשב או רישיונות לשימוש בתוכנה, תהליך ייצור ייחודי, פטנט רשום, זכות יוצרים, זכויות שיווק, רשימת לקוחות או ספקים, זיכיונות  וכיוצ"ב. בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 38  (IAS 38)  נכס בלתי מוחשי הינו "נכס לא כספי, ניתן לזיהוי חסר מהות פיזית". על מנת לבאר המושג, נמחיש זאת באמצעות דוגמא: צמד יזמים הקימו מיזם טכנולוגי, שבמסגרתו במסגרתו או לפני הקמתו, נעשה פיתוח של מוצר, כגון תוכנת מחשב ייחודית, אזי בעצם נוצר ופותח נכס בלתי מוחשי השייך ליזם או למיזם (על סוגיית הבעלות בקניין ראו להלן) ,או נמצא ברישיון שימוש של החברה.


הבעלות בקניין:  ייעוץ משפטי מתאים, יבהיר ליזם את האופציות השונות העומדות בפניו. חשוב מאוד לרשום את הפיתוח כפטנט או זכות משפטית מתאימה אחרת בארץ ו/או בחו"ל. כמו כן יש לשים לב על שם מי נרשם הפטנט או הזכות הקניינית. פעמים רבות היזם המפתח רושם את הפטנט על שמו כיחיד. למצב זה השלכות רבות, הן לעניין רישום הנכס כזכות שימוש גם של החברה, והן מבחינה עסקית והיבט המיסוי. למיזם אשר מטרתו לגייס משקיעים או למכור את הפעילות בהמשך, חשוב מאוד לשים לב לנקודה זו. משקיעים בודקים את כל הנתונים במסגרת בדיקת הנאותות (DueDiligence), שהינה בדיקה קפדנית ביותר ולרוב יהיה יותר קל לקדם עסקת מכירה או השקעה כשהפטנט רשום על שם החברה וניתן להעברה, ולא בשליטת יזם יחיד.

דגש נוסף, הוא הפן הרישומי בספרי החברה ובתוכנית העסקית שלה. הדוחות הכספיים מושפעים מכל נכסי החברה והתחייבויותיה, והם עצמם משפיעים באופן ישיר על קבלת החלטות, על ערך השוק שלהחברה ועל הסיכויים לגייס השקעה מהותית. המדובר גם על דוחות כספיים קיימים והן על החזויים, על תחזיות תזרים המזומנים  ועל התכנית הכלכלית  של החברה. לרוב ההוצאה הכספית לרישום  והגנה משפטית על זכויות הקניין הרוחני או לפיתוח הרכוש הבלתי מוחשי על סוגיו המגוונים, הינה הוצאה גבוהה מאוד. לאור השפעה נרחבת זו, מהותי לדעת מתי ניתן להכיר בנכס כזה בספרי החברה. שכן במידה ולא יוכר נכס כל העלויות הקשורות לפיתוח, רישום, רכישה או יצור של הקניין הרוחני יוכרו כהוצאה בדוח רווח והפסד של החברה.

כללי החשבונאות המקובלים –הכרה בנכס בלתי מוחשי: על פי כללי החשבונאות ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי בהפרדה לשני סוגים:

נכס מוחשי  שנרכש על ידי הישות, יוכר לראשונה על פי העלות, אם עומדים בתנאים הבאים:
1. הנכס הניתן לזיהוי (כלומר ניתן להפרדה מהישות למשל על ידי מכירה או מתן רישיון) או שהוא נובע מזכויות חוזיות או משפטיות אחרות.
2. ערכו ניתן למדידה באופן מהימן וצפוי כי יזרמו ממנו הטבות כלכליות עתידיות.  דוגמא טובה לכך  הינה רכישת נכסים בצירוף עסקים בהם ערך השייר הוא מוניטין ששולם עליו של העסק הנרכש ( נושא רחב בפני עצמו). 

בנכס בלתי מוחשי  שנוצר בישות על ידי עובדיה, החל משלב הפיתוח, יש לשים לב ל-6 תנאים שעל כולם להתקיים בכדי להכיר בעלויות הפיתוח כהוצאה ולא כנכס:
1. התכנות טכנית להשלמת הנכס.
2.בכוונת הישות להשלים את פיתוחו.
3.ביכולתה להשתמש בו או למוכרו.
4. הישות יכולה להוכיח שיש שוק לנכס או שהיא יכולה להפיק ממנו הטבות כלכליות עתידיות.
5. קיומם של משאבים כספיים, טכניים וכיוצ"ב להשלמתו.
6. קיימת יכולת למדוד באופן מהימן את העלויות לפיתוחו.

אלו עלויות ניתן להכיר כחלק מהנכס המוחשי? ברמה העקרונית, ניתן להכיר בעלויות רכישה ועלויות נוספות שקשורות במישרין לרכישה, פיתוח או הקמה, כגון שכר, עלות יועצים ובדיקות תקינות המוצר. ניתן לבצע גם הקצאות יחסיות של עלויות ויש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות.

טרם נחתום סוגיה זו, נבהיר כי חשוב מאוד להבין אם ניתן להכיר בקניון הרוחני או נכס בלתי מוחשי אחר שפותח או נרכש על ידי המיזם, כהוצאה או כנכס. כמובן שאם מכירים בהוצאה, יש לכך השפעה על ערך החברה ועל תוצאות רווח והפסד שלה. כמו כן ההבדלים בין נכס להוצאה ורישום הבעלות על הקניין הרוחני משפיעים על חבות המס של החברה. למשל, נכס מפחיתים על פני אורך חייו השימושיים וההפחתה מהווה הוצאה מוכרת על פני התקופות. לעומת הוצאה שנזקפת באופן חד פעמי לשנה בה התהוותה.

נכסים בלתי מוחשים ודיני המס: ישנם החלטות מיסוי, הוראות חוק והביטים שונים בדיני המס כגון שינוי מבנה מחירי העברה, מודל עסקי דוגמת מסוג Saas (Software as aservice) או Pass (Platform as aservice) חוקי עידוד, מכירת מוניטין, מוסד קבע דיגיטלי ועוד, הנוגעים באופן ישיר לאופן מיסוי הנכס הבלתי מוחשי. זה המקום להבהיר, שכל סוג פעילות ואופן המיסוי שלה. קצרה היריעה בכתבה זו מלנתח ולפרט על אופן המיסוי לכל פעילות הנמנעת לעיל (בהמשך סדרת הכתבות נקדיש כתבה שלמה לנושא זה). יחד עם זאת נבהיר, כי התפתחות הטכנולוגיה והתאמתה לחיי היום יום, יוצרים אתגרים חדשים לרשויות המס וליועצים השונים לסיווג וקביעת אופן המיסוי הנכון לאותה פעילות (שמיותר לציין, שבמרבית הפעמים אינם רואים עין בעין).

כשאלו הם פני הדברים, חשוב מאוד למיזם לבחון את צעדיו במשורה ולהתאים את התוכנית העסקית שלו להתפתחויות השונות, והכל בכדי לא להגיע למצב של להיות או לחדול כאשר תתעורר "בעיה" מול רשויות המס בארץ ו/או בעולם.

לפני סיום  נציין בשנית, כי יש לבחון היטב עם יעוץ משפטי מתאים, על שם מי לרשום את הזכות הקניינית וכיצד לתת בצורה מוגנת זכויות שימוש בנכס זה ללקוחות, שותפים עסקיים אחרים או משקיעים. בכל תהליך הכולל שימוש בזכויות או מכירה ואפילו העסקת עובדים למיזם, חשוב לכונן הסכמים נאותים הכוללים גם שמירה על סודיות ואי תחרות. בנוסף, יש לתעד ולשמור כל מהלך או הסכם וכן גיבוי לחישוב העלויות של הנכס הבלתי מוחשי הרלוונטי. התיעוד יהווה את הבסיס להערכת שווי הנכס וביצוע של עסקה מול משקיעים או רוכשים פוטנציאלים של המיזם.

הכותבים הם:
רו”ח אסתי לריח, יוצאת משרד רו”ח (4 – BIG), בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, וסמנכ”לית כספים מנוסה בחברות סטארט אפ ותעשייה.
פרטי יצירת קשר: estilariach@gmail.com

עו"ד רועי קריב, יוצא רשות המסים. בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במסים (M.B.T) ובעלים של משרד עורכי הדין KLF, המתמחה בדיני מיסים.
פרטי יצירת קשר: royk@klf.co.il
משרדנו דוגל בשירות משפטי של 360 מעלות. מעבר לליווי משפטי צמוד ואינדיווידואלי, לקוחות המשרד מקבלים מערך כלים שימושי ומשוכלל להתמודדות מיטבית עם עולמות המס. כמו כן, משרדנו דואג לעדכן את לקוחותינו בעדכונים מיסויים ספציפיים וקריטיים להם, לפי תחום עיסוקם ונסיבותיהם הספציפיות. נשמח לעדכן אתכם כמובן בכלל השינויים המיסויים בארץ, אך לקוח בעל הכנסות מחו"ל, למשל, יקבל באופן מיידי עדכון ספציפי, ככל ויהיו שינויי חקיקה הנוגעים רק אליו.