תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Search icon
מיסוי כללי

הארכת מועדים לתקופות דיווח בהליכי מס לאור מלחמת "חרבות ברזל"

המאמר התפרסם לראשונה באתר 

3.12.2023

בתאריך 27/11/2023 אישרה מליאת הכנסת את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), להלן – החוק. אך מה בדיוק אמר החוק? במאמר זה נעשה סדר ונסקור את כל הוראות החוק הרלוונטיות.

מטרת החוק:

מטרת החוק היא הארכת תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים, בין הנישום (הציבור) לרשות המיסים. על מנת ליישום את מטרת החוק נקבע, כי אם יום התחילה של פרק הזמן לביצוע פעולה מסוימת (בהתאם להוראות הדין הקיים), חל לפני תום "התקופה הקובעת" (סעיף 1 לחוק: תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ביום 7 באוקטובר 2023) והיום האחרון לביצוע הפעולה המסוימת, חל במהלך "התקופה הקובעת" או בתוך חודשיים (2) שאחריה (סעיף 2(א) לחוק), אז יידחה היום האחרון לביצוע הפעולה המסוימת בשלושה (3) חודשים.

Logo big K

דוגמא להמחשה: בהתאם להוראות סעיף 150(א) לפקודת מס הכנסה קובע, כי השגה על השומה תוגש תוך 30 ימים מיום  המצאת הודעת השומה, אלא אם הוגשה בקשה להארכת המועד, וזו אושרה מטעם מוצדק. כך שאם מועד תחילת ה -30 ימים להגשת ההשגה הוא ביום 1 לאוקטובר 2023 (ולכאורה בהתאם להוראות הפקודה היה עלינו להגיש את השומה עד 30 יום החל מיום זה – 1 לנובמבר 2023), עתה בהתאם להוראות החוק היות ומועד להגשת ההשגה חל במסגרת התקופה הקובעת (3 חודשים) אז יידחה המועד להגשת ההשגה עד ליום 1 לפברואר 2023.

סעיף 2 לחוק: הארכת מועדים (עיקרי פרקי הזמן הרלוונטיים):

מס הכנסה:

 • תקופות להגשת הודעות שונות על ידי נישום בנוגע חברת בית, וכן מועדי השגה ושומה בנוגע לחברת בית.
 • תקופות להגשת הודעות שונות על ידי נישום בעניין חברה משפחתית.
 • תקופות להגשת השגה על ידי בן זוג.
 • תקופה לדיווח של ישות־אם סופית בקבוצה רב-לאומית.
 • תקופה להשגה על החלטה לגבות חוב מס מנעבר.
 • תקופות להגשת ערעורים שונים לפני הוועדה לקבילות פנקסים.
 • תקופה לפרסום עמדות חייבות בדיווח.
 • תקופה לקביעת שומה.
 • תקופה לעיון חוזר בהחלטת פקיד שומה על פסילת ספרים בשל אי רישום תקבול.
 • תקופה לתיקון שומה לאחר הרשעה בעבירה.
 • תקופה להגשת השגה על שומה.
 • תקופה לקבלת השגה בהעדר הסכם או צו.
 • תקופה למתן החזר מס בעקבות שומה.
 • תקופה לקביעת שומת ניכויים.
 • תקופה להגשת השגה על שומת ניכויים.

מס ערך מוסף:

 • תקופה למתן החזר במקרה שבו ניתנה הוראה לבדוק את פנקסיו של העוסק או שהחלו בחקירה לגבי חשד בביצוע עבירה לפי חוק מס ערך מוסף בידי עוסק.
 • תקופה למתן מענה לבקשות מנהל.
 • תקופה להוצאת שומה.
 • תקופה לתיקון שומה וקביעת מס.
 • תקופה לזכות השגה.
 • תקופה להגשת ערר על החלטת מנהל בנושא פסילת ספרים.
 • תקופה לתיקון פגם בניהול פנקסי חשבונות או רשומות.
 • תקופה להגשת ערר על החלטת מנהל בעניין הוצאת חשבונית.

מיסוי מקרקעין:

 • תקופה להגשת בקשה להפחתת שיעורי מקדמה מס שבח.
 • תקופה למתן תשובה בבקשה להפחתת שיעורי מקדמה מס שבח.
 • תקופה להגשת השגה על החלטת המנהל על בקשה להפחתת שיעורי מקדמה מס שבח והתקופה להחלטת המנהל בהשגה זו.
 • תקופה למתן הודעה למנהל על מכירת אופציה.
 • תקופה למתן הודעה למנהל על הסכם למכירת זכויות במתחם פינוי־בינוי ומכירת זכות לפי תמ"א 38.
 • תקופה למתן הודעה למנהל על הקצאה באיגוד מקרקעין.
 • תקופה למתן הודעה למנהל על עסקה המותנית בתנאי עתידי.
 • תקופה למתן הודעה בדבר סכום המס שמוסר ההצהרה על מכירת זכות במקרקעין חייב בו, לפי הצהרתו.
 • תקופה לקביעת שומה במכירת זכות במקרקעין.
 • תקופה לתיקון שומה.
 • תקופה לתיקון שומה בשינויי מבנה.
 • תקופה להגשת השגה על שומה ומתן החלטה.
 • תקופה להגשת ערר לוועדת ערר.
 • תקופה לקבלת היתר לבניית דירת מגורים לצורך חישוב החזר ממס רכישה.

סעיף 3 לחוק: הארכת תקופות לעניין דירה יחידה ודירת מגורים מזכה בחוק מיסוי מקרקעין (הוראה מיוחדת)

מאחר שתהליכים הנוגעים למכירת דירה מצריכים תקופת היערכות, מוצע לאפשר הארכה של שלושה חודשים מהיום האחרון של התקופה הקובעת, או שלושה חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להסתיים התקופה הרלוונטית לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, לפי המאוחר משתיהן; וכל זאת, אם התקופה שנקבעה לנישום לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, כולה או חלקה, חלה בתקופה הקובעת, וזאת גם אם מועד סיומה של התקופה שנקבעה כאמור לא חל בתקופה הקובעת. במקרה זה, כל מי שחלק מתקופת ההיערכות העומדת לרשותו לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין חל בתקופה הקובעת, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים לביצוע המכירה.

הסבר: מי שבעבורו התקופה לפי הוראת חוק מיסוי מקרקעין אמורה להסתיים ביום 8 באוקטובר 2023 יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מהיום האחרון של "התקופה הקובעת", קרי - עד ליום 7 באפריל 2024.

מי שבעבורו התקופה לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין אמורה להסתיים בתום "התקופה הקובעת" קרי ביום 1 במרץ 2024, יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה (1 ביוני 2024).

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Search icon
Litigation

הארכת מועדים לתקופות דיווח בהליכי מס לאור מלחמת "חרבות ברזל"

December 3, 2023

The article was first published in 

Logo big K

דוגמא להמחשה: בהתאם להוראות סעיף 150(א) לפקודת מס הכנסה קובע, כי השגה על השומה תוגש תוך 30 ימים מיום  המצאת הודעת השומה, אלא אם הוגשה בקשה להארכת המועד, וזו אושרה מטעם מוצדק. כך שאם מועד תחילת ה -30 ימים להגשת ההשגה הוא ביום 1 לאוקטובר 2023 (ולכאורה בהתאם להוראות הפקודה היה עלינו להגיש את השומה עד 30 יום החל מיום זה – 1 לנובמבר 2023), עתה בהתאם להוראות החוק היות ומועד להגשת ההשגה חל במסגרת התקופה הקובעת (3 חודשים) אז יידחה המועד להגשת ההשגה עד ליום 1 לפברואר 2023.